Ervaringsdeskundigen praten vanuit de praktijk.
Ze leggen de vinger op de zere plek en
voorspellen hoe nieuw beleid uit zal pakken in de praktijk.

Belangenbehartiging en beleid

Het beleid van de zorg en welzijnssector sluit niet altijd aan bij het dagelijkse leven van cliënten. Ervaringsdeskundigen kunnen helpen om deze aansluiting te verbeteren. Ze kunnen voorbeelden geven en voorspellen hoe beleid uitpakt in de praktijk.
Van bestuurders tot belangenbehartigers, vanuit elke positie is de inbreng van ervaringsdeskundigheid zinvol. Het raakt het hart van elk beleid.


Effectieve inspraak
Gemeenten en instellingen maken op verschillende manieren gebruik van de kennis van ervaringsdeskundigen.
Van het vertellen van persoonlijke ervaringen tot gedegen beleidsadvies vanuit het collectief cliëntenperspectief.
Lees verder: Inspraak door ervaringsdeskundigen en Effectieve belangenbehartiging

Wat voor (vrijwilligers)werk doen ervaringsdeskundigen?

Belangenbehartiger 

De meeste ervaringsdeskundigen werken bij cliëntenorganisaties. Ze behartigen de collectieve belangen van alle cliënten / ervaringsdeskundigen via lobby’s en beleidsadviezen.

Raadslid

In zorginstellingen praten ervaringsdeskundigen mee over het beleid via de vele duizenden cliëntenraden, bij gemeenten in raden van het Sociale Domein.

VN-ambassadeur 

De invoering van het VN-verdrag handicap verplicht elke gemeente ervaringsdeskundigen in te zetten om beleid voor meer inclusie vorm te geven.

Beleid en bestuur

Ervaringsdeskundige bestuurders en beleidsmedewerkers kunnen het cliëntenperspectief zelf inbrengen in hun werk, waarbij ze de koppeling met de dagelijkse praktijk continu kunnen toetsen. Het blijft nodig om ook input van andere ervaringsdeskundigen te krijgen.  

Vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen

Bij individuele belangenbehartiging spelen vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen een belangrijke rol. Veel zorginstellingen nemen in deze functies een ervaringsdeskundige aan. 

Klachtencommissies

Elke zorginstelling moet een klachtencommissie hebben. Hierin zit, meestal, een lid namens de cliëntenorganisaties.

Cliëntondersteuner

Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen mensen om op te komen voor hun individuele belangen en de weg wijzen in het doolhof van bureaucratie.


Voorbeelden

Ik leg ambtenaren uit welke formulieren ik niet begrijp
Als ervaringsdeskundige beleidsambtenaar hoor ik de vraag achter de kritiek
Met ons platform werken we aan de inclusieve samenleving.

Vanuit welke organisaties zetten ervaringsdeskundigen zich in?

Cliëntenorganisaties

Voor elke ziekte en aandoening is er een vereniging die voorlichtingen organiseert, belangen behartigt en zorgt dat lotgenoten ervaringen met elkaar uit kunnen wisselen. Landelijk staan momenteel 282 organisaties geregistreerd, variërend van enkele tientallen leden tot grote organisaties als de Vereniging Spierziekten Nederland. Ze werken samen in de koepelorganisaties Ieder(in), Mind Landelijk Platform en de Patiëntenfederatie. Deze ervaringsdeskundigen zijn ervaringsdeskundig in hun eigen aandoening. Voor extra vaardigheden kunnen ze scholing volgen bij PGO-Support, die hen ondersteunt met financiering van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). 

Cliëntenraden

Elke zorginstelling heeft zo’n raad waarin cliënten gevraagd en ongevraagd advies mogen geven. De raden functioneren op alle niveaus, van kleine woonlocaties tot het centrale niveau van alle grote zorginstellingen. Deze raden zijn het meest te vergelijken met een ondernemingsraad. Meestal hebben zij een eigen ondersteuner en zijn ze aangesloten bij een koepelorganisatie als LOC of LSR.

Lokale en regionale platforms

Vaak gestart als ‘Gehandicaptenraad’ werken veel ervaringsdeskundigen in hun eigen gemeente samen in een organisatie waarin mensen met verschillende soorten beperkingen en kwetsbaarheden samenwerken. Door de opkomst van VN-ambassadeurs neemt dit aantal verder toe. Deze organisaties werken aan belangenbehartiging en geven voorlichting. Soms bieden ze ondersteuning of bemiddeling voor individuele cliënten. De ondersteuning en mogelijkheid tot het volgen van trainingen is afhankelijk van het budget dat de gemeente hen geeft. 

Wat doet de Veerkracht Centrale?

Belangenbehartigers kunnen trainingen volgen om zich effectiever in te zetten voor de inclusieve samenleving. Trainingsaanbod

De Veerkracht Centrale zet zich actief in om de bekendheid van het werk van ervaringsdeskundigen te vergroten.


Lees verder in het Handboek Ervaringsdeskundigheid