De zorgsector, welzijnssector, de overheid en culturele instellingen.
Ervaringsdeskundigen werken in verschillende sectoren en werkvelden.

Ervaringsdeskundigen in de zorg- en welzijnssector

Er is geen overzicht over de inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg- en welzijnssector. De beroepen voor ervaringsdeskundigen zijn hier zeer divers. Gespecialiseerde verpleegkundigen in ziekenhuizen zetten bijvoorbeeld zowel hun theoretische kennis als hun eigen ervaringen met een specifieke aandoening in, maar zij stellen zich niet voor als ervaringsdeskundige. In revalidatiecentra is de meerwaarde van ervaringsdeskundigen al aangetoond, bij mensen met een visuele beperking ook  en in de zorg voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking gaan de ontwikkelingen snel. 

GGZ-instellingen zijn de grootste werkgever, daar werken momenteel naar schatting zo’n 2.000 betaalde ervaringsdeskundigen.

Somatische zorg

GGZ

 • forensische psychiatrie
 • kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen
 • PAAZ (ziekenhuizen)
 • psychotherapeutische gemeenschappen
 • FACT-teams
 • High Intensive Care (HIC)
 • Acuut Zorg Team (AZT)
 • Intensive Home Treatment (IHT)

Maatschappelijke opvang

 • Verslavingszorg
 • Jeugdhulpverlening
 • Beschermd wonen (RIBW) en begeleid wonen
 • Safe-house
  Opvang voor dak- en thuislozen
  Opvang voor dakloze jongeren
  Vrouwenopvang

Korte zorg / dichtbij huis

 • Gezondheidscentra, Praktijk Ondersteuning Huisartsen
 • Alternatieve / complementaire Therapeuten
 • Coaches

Langdurige zorg

 • Instellingen voor mensen met (Licht) Verstandelijke beperking
 • Ouderenzorg

Ervaringsdeskundigen Welzijn

In de welzijnssector werken ervaringsdeskundigen in Sociale Wijkteams en door de gemeente ingestelde of gesubsidieerde voorzieningen. Voor dit overzicht verstaan we onder Welzijn ook alle werkvelden die bijdragen aan een verbeterd welzijn. Wonen, werk, vrije tijdsbesteding…

Welzijnssector

 • Sociale wijkteams
 • Schuldhulpverlening
 • Re-integratiebedrijven,
 • UWV
 • Woningcoöperaties
 • Gevangenissen, reclassering

Cliëntgestuurde organisaties

 • Zelfregiecentra, Vrijplaatsen, Herstelacademies
 • Lokale of regionale steunpunten
 • Lotgenotengroepen, Zelfhulpgroepen
 • Sociale ondernemingen
 • Cliëntenorganisaties

Ervaringsdeskundigen in voorlichting en educatie

De mogelijkheden voor inzet van ervaringsdeskundigen op het gebied van voorlichting of educatie zijn groot. Voor dit overzicht plaatsen we ook de culturele sector hieronder, omdat inzet van ervaringsdeskundigheid in dit werkveld over het algemeen bedoeld is om beeldvorming te beïnvloeden.

Onderwijs

 • Regulier onderwijs, MBO, HBO
 • Trainingsbureaus / zelfstandig trainers
 • Bedrijfstrainingen
 • Bemiddelingsbureaus voor gastsprekers
 • ZZP’ers

Cultuur

 • Uitgeverijen (auteurs)
 • Toneelgroepen en cabaret
 • Trainingsacteurs
 • Tentoonstellingen
 • TV-producties

Onderzoek

 • Onderzoekscentra
 • HBO’s, Universiteiten
 • Gesubsidieerde organisaties en projecten

Ervaringsdeskundigen in beleid en belangenbehartiging

Cliëntenorganisaties

Er zijn ruim 400 landelijke patiëntenverenigingen / cliëntenorganisaties, aangesloten bij drie grote koepelorganisaties.

Beleid en bestuur

 • Zorginstellingen
 • Overheid
 • Cliëntgestuurde organisaties
 • Adviesbureaus

Adviesraden

 • Cliëntenraden
 • WMO-raden, Sociale raden
 • WSW-raden
 • UWV-raden
 • Zorginkoop
 • Ondersteuners


De Veerkracht Centrale werkt aan dit overzicht van alle werkvelden voor ervaringsdeskundigen. De bedoeling is dat er meer informatie komt over elk van die verschillende werkvelden. Dat is een proces dat nooit klaar zal zijn. We zetten momenteel de eerste voorzichtige stappen.

Wil je helpen met schrijven?
Heb je informatie om te delen?
Mail ons